Na všechny je nutné se předem rezervovat v záložce REZERVACE. A můžete s námi také cvičit online na www.studiobarre.tv.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás velice důležité. Rádi bychom Vás ujistili, že při zpracování osobních údajů dodržujeme všechny povinnosti a plníme veškeré požadavky stanovené GDPR a souvisejícími předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů.

Rádi bychom Vás v tomto dokumentu informovali o podrobnostech zpracování osobních údajů a o právech s nimi spojených, a to v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s využíváním platformy na internetové adrese: https://studiobarre.cz.

1      Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je subjekt, který sám nebo společně s jinými stanovuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V tomto případě je správcem osobních údajů naše společnost (dále jen „Správce“):

Studio BARRE Prague s.r.o., se sídlem Patočkova 2386/83, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČO: 089 52 833, která provozuje tento web.

V případě potřeby můžete správce kontaktovat pomocí následujících údajů:

Doručovací adresa:                      Patočkova 2386/83, 169 00 Praha 6 – Břevnov

ID datové schránky:                     jnprhya

Telefonní číslo:                             +420 601 094 491

E-mailová adresa:                        prague@studiobarre.cz

2      Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete, a to zejména při založení Vašeho zákaznického účtu. Jedná se zejména o:

Nezpracováváme žádné osobní údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů.

3      Účely zpracování

Osobní údaje zpracováváme vždy za určitým účelem, který představuje legitimní důvod zpracování. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme především za následujícími účely:

  1. registrace (tj. vytvoření účtu) za účelem rezervace fyzických cvičebních hodin
  2. zakoupení voucherů
  3. splnění právních povinností (zejména v souvislosti se zakoupením služeb/produktů) a
  4. ochrana zájmů a práv Správce.

4      Právní tituly[A1] 

Pro zajištění zákonnosti probíhá zpracování osobních údajů vždy na základě tzv. právního titulu; bez právního titulu osobní údaje nezpracováváme. Osobní údaje zpravidla nezpracováváme pro jiné účely, než pro které byly shromážděny.

4.1        Plnění smlouvy

Zpracování osobních údajů za účely dle písm. a) a b) je nezbytné pro uzavření smlouvy, řádné plnění povinností a práv, které ze smluvního vztahu vyplývají. Všechny uvedené údaje jsou totiž nezbytné k řádné identifikaci smluvních stran a plnění, jakož i k plnění smlouvy.

4.2        Plnění právních povinností

Osobní údaje zpracováváme pro účely uvedené pod písm. c), abychom splnili naše povinnosti vyplývající z řady právních předpisů. Jedná se zejména o předpisy upravující oblast daňovou a účetní.

4.3        Oprávněné zájmy

V případě, že by vznikla hrozba sporu mezi Správcem a uživatelem (např. v případě dlužných splatných pohledávek apod.), je našim zájmem ochrana práv a zájmů Správce ve smyslu účelu uvedeného pod písm. d). V tomto případě bychom zpracovávali nezbytné osobní údaje pro případ hrozícího nebo existujícího sporu, a to pouze po dobu nezbytně nutnou (tedy po dobu trvání sporu nebo po dobu maximálně 4 let v případě nezahájení sporu). 

5      Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům Správce a dalším osobám v obdobném podstavení. 

V některých případech spolupracujeme také s externími poskytovateli služeb, kteří pro nás provádějí vybrané operace zpracování osobních údajů. Pokud jsou tito poskytovatelé v postavení zpracovatelů osobních údajů, je s nimi uzavírána písemná smlouva, která zaručuje zpracování osobních údajů pouze podle doložených pokynů, náležitou ochranu důvěrnosti a bezpečnost osobních údajů.

Osobní údaje mohou být předány či poskytnuty zejména následujícím subjektům:

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území České republiky. Osobní údaje nejsou předávány ke zpracování do zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodním organizacím.

6      Doba uchování

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, zda stále přetrvává potřeba zpracovávat osobní údaje pro dané účely. 

Svůj registrovaný účet můžete kdykoliv smazat. V takovém případě budou Vaše osobní údaje, resp. celý účet, zlikvidované bez zbytečného odkladu po smazání účtu, nejdéle však do 30 dní, ponechány mohou být některé údaje pro oprávněné zájmy Správce.[A2] 

Osobní údaje nezbytné pro uzavření smlouvy, realizaci práv a povinností z ní vyplývajících budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu, případně do doby úplného vypořádání práv a povinností a následně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, pokud zákon tuto povinnost stanoví.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění právních povinností budou uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy nebo v souladu s nimi.

7      Práva subjektů údajů

Jako subjektu údajů Vám přísluší práva související s ochranou osobních údajů, která můžete v souladu s podmínkami vymezenými v GDPR uplatňovat.

7.1        Právo na přístup

Máte právo získat od nás potvrzení, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů či nikoliv. Pokud k jejich zpracování dochází, máte právo na získání přístupu ke svým osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním, jako jsou účely a povaha zpracování, příjemci osobních údajů, plánovaná doba uchování, zdroje osobních údajů apod.

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům je poskytován prostřednictvím kopie zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutí první kopie je bezplatné. V případě žádostí o další kopie jsme oprávněni požadovat přiměřený poplatek odpovídající vzniklým administrativním nákladům.

Potvrzení, informace a kopie Vám budou poskytnuty v listinné či elektronické podobě v závislosti na způsobu podání žádosti. Pokud byste preferovali jinou formu poskytnutí, než která by odpovídala způsobu podání žádosti, můžete tento požadavek do žádosti uvést.

7.2        Právo na opravu

Máte právo požadovat provedení opravy nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů.

7.3        Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, kromě případů, kdy nám v tom brání právní povinnosti nebo pokud jsou dány jiné výjimky. Vaší žádosti o uplatnění práva na výmaz bude vyhověno, pokud:

7.4        Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

O případném zrušení omezení zpracování budete informováni.

7.5        Právo na přenositelnost

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které jsme od Vás získali a které probíhá na základě uděleného souhlasu nebo uzavření smlouvy, máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, zašleme na Vaši žádost osobní údaje v daném formátu přímo jinému správci.

7.6        Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případech, kdy je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu, na základě oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

V případě uplatnění námitky nebudeme osobní údaje dále zpracovávat, leda bychom prokázali oprávněnost důvodů pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo by to bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

7.7        Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

Obecně máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Při provádění našich aktivit však nevyužíváme žádné automatizované rozhodování ani profilování.

7.8        Právo podat stížnost

Pokud byste se domnívali, že námi prováděné zpracování osobních údajů není v souladu s pravidly ochrany osobních údajů, máte právo požádat nás o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu. 

Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu. V České republice vykonává funkci dozorového úřadu Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Informace ohledně stížností jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů uoou.cz. Na Úřad pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit prostřednictvím některého z následujících kontaktních údajů:

Telefonní číslo:                             +420 234 665 111

ID datové schránky:                     qkbaa2n

E-mailová adresa:                        posta@uoou.cz

8      Způsob uplatnění práv

Svá práva související s ochranou osobních údajů můžete uplatnit podáním žádosti adresované Správci. Obsahem žádosti musí být vždy alespoň identifikační údaje (jméno, příjmení, registrovaná emailová adresa), a specifikace uplatňovaných práv. V případě potřeby Vás můžeme požádat o bližší konkretizaci Vašich požadavků nebo jejich důvodů.

Pro podání žádosti máte několik možností. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům, je každá z možností spojena s určitým způsobem jednoznačného ověření Vaší totožnosti. Žádost můžete podat následovně:

Přijetí žádosti Vám bude bez zbytečného odkladu potvrzeno. Forma potvrzení je závislá na způsobu podání žádosti.

Veškeré úkony související s uplatněním Vašich práv jsou činěny bezplatně. Výjimkou mohou být případy, kdy lze žádosti vyhodnotit jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména z důvodu jejich opakovaného podání. V takové situaci jsme oprávněni požadovat přiměřený poplatek odpovídající vzniklým administrativním nákladům spojeným s provedením požadovaných úkonů, příp. můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Žádosti jsou vyřizovány do jednoho měsíce od jejich přijetí. Ve výjimečných případech, zejména s ohledem na složitost či počet vyřizovaných žádostí, může být tato lhůta prodloužena, a to maximálně o další dva měsíce. O prodloužení lhůty k vyřízení žádosti budete informováni společně s uvedením důvodů pro odklad, a to nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti.

9      Neposkytnutí osobních údajů

Obecně je poskytnutí osobních údajů dobrovolné. Pokud nám však své osobní údaje neposkytnete, nebudeme schopni dosáhnout některých účelů zpracování osobních údajů.

V případě vzniku smluvního vztahu může být poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy. V případě neposkytnutí osobních údajů nelze očekávat uzavření smlouvy mezi Vámi a Správcem, ani následný výkon Vašich práv a plnění souvisejících povinností ze strany Správce. 


1       O cookies

Cookies je souhrnné označení pro malé datové soubory s krátkým textovým obsahem, ve kterém jsou zaznamenány informace o využívání navštívených webových stránek. Tyto soubory jsou vytvářeny webovým serverem, zasílány webovému prohlížeči a následně ukládány na elektronické zařízení uživatele (počítač, mobilní telefon), prostřednictvím kterého k těmto stránkám přistupuje. Při dalším navštívení webu jsou cookies prostřednictvím prohlížeče předány zpět webovému serveru, který tak získá dříve uložené informace.

2       Bezpečnost cookies

Cookies využívá při svém provozu naprostá většina webů a pro uživatele nepředstavují nebezpečí. Cookies nejsou schopny poškodit Vaše zařízení, ani je nelze využít pro zjištění Vaší totožnosti nebo zneužití přihlašovacích údajů.

3       Správce cookies

Soubory cookies, které jsou pokládány za jeden z typů osobních údajů, jsou zpracovávány v souladu se zákonnými požadavky.

Správcem těchto osobních údajů je Studio BARRE Prague s.r.o., se sídlem Patočkova 2386/83, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČO: 089 52 833, která provozuje tento web.

V případě potřeby můžete správce kontaktovat pomocí následujících údajů:

Doručovací adresa:         Patočkova 2386/83, 169 00 Praha 6 – Břevnov

ID datové schránky:        jnprhya

Telefonní číslo:               +420 601 094 491

E-mailová adresa:           prague@studiobarre.cz

4       Využívané cookies

Níže jsou vyjmenovány veškeré kategorie souborů cookies, které jsou v rámci tohoto webu využívány, společně s uvedením dalších informací.

4.1       Nezbytně nutné cookies

Nezbytně nutné cookies jsou potřebné pro zajištění korektního fungování webu a měly by proto být vždy povoleny. Bez těchto cookies by nebyly přístupné některé základní technické funkce webu, které jsou zapotřebí k bezproblémovému použití stránek.

NázevÚčelPlatnostDoména
wpEmojiSettingsSupportsPodpora emodži na webu1 rok 
CAPTCHA_EXPIRESImplementace mechanismu CAPTCHA pro ochranu webu před nežádoucím obsahem1 den 
CAPTCHA_SESSIONUdržování relace s CAPTCHA mechanismem1 den 
PHPSESSIDSession cookie používané pro udržení stavu relace uživatele1 den 

4.2       Preferenční cookies

Preferenční cookies slouží k zapamatování informací o volbách uživatele. Tyto cookies jsou zpracovávány za účelem poskytnutí co nejvyšší úrovně uživatelského komfortu při užití webu.

NázevÚčelPlatnostDoména
pll_languageSledování jazykového nastavení uživatele1 rokstudiobarre.cz[A1] 
wp-settings-1Ukládání uživatelských nastavení na webu1 den 
wp-settings-time-1Zachycení informace o čase, kdy bylo uloženo uživatelské nastavení1 den 

4.3       Výkonnostní cookies

Výkonnostní cookies slouží ke sledování způsobu využívání webu. Informace jsou následně využívány k analýze a tvorbě statistik. Výkonnostní cookies jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, a to za účelem neustálého vylepšování fungování webu a zpříjemňování jeho použití. Výkonnostní cookies přitom neshromažďují identifikační údaje uživatele; veškeré shromážděné informace jsou zcela anonymní.

NázevÚčelPlatnostDoména
_ga1Sledování návštěvnosti webu pomocí služby Google Analytics1 rok 
_ga_FSXQVFYGGQDalší instance cookie pro Google Analytics pro odlišení uživatelů1 den 
_gidJednoznačná identifikace uživatele na webu v rámci jedné relace1 den 
_gat_gtag_UA_241437182_2Omezení rychlosti dotazů na Google Analytics1 minuta 

5       Souhlas s ukládáním a správa cookies

Souhlas s ukládáním cookies udělujete prostřednictvím cookies lišty ve svém webovém prohlížeči. Přímo v nastavení lišty máte možnost ukládání jednotlivých kategorií cookies do Vašeho zařízení povolit nebo zakázat. Povolení ukládání cookies je považováno za udělení souhlasu s jejich nakládáním.

Vybrané nebo veškeré cookies můžete kdykoliv smazat nebo zablokovat jejich ukládání v nastavení svého webového prohlížeče. Jejich zablokováním zároveň dojde k odvolání uděleného souhlasu s ukládáním a dalším nakládáním se soubory cookies. Smazáním nebo zablokováním cookies však přijdete o výše zmíněné výhody jejich použití.

Zablokování cookies může mít rovněž vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webu. V případě deaktivace ukládání všech cookies hrozí, že nebude možné plnit smluvní nebo jiné závazky.

Více informací o správě souborů cookies v nejčastěji používaných webových prohlížečích můžete získat z následujících internetových odkazů:

Kromě práva na odvolání souhlasu Vám přísluší také další práva, která můžete v souladu s podmínkami vymezenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) uplatňovat. Jedná se o právo na: vznesení námitky, přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost a podání stížnosti.

6       Máte nějaké další otázky ke cookies?

Se svými dotazy nebo jinými požadavky týkajícími se používání cookies na webu Studio Barre Prague se neváhejte kdykoliv obrátit přímo na správce a jeho kontaktní údaje uvedené výše v čl. 3.